Regulamin promocji „W pakiecie taniej”

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach Owlsome English, zwanego dalej Organizatorem, w ramach promocji „W pakiecie taniej”. Uczestnik zajęć zwany jest Uczestnikiem lub Słuchaczem.

 

§1. Warunki uczestnictwa w zajęciach:

1. W zajęciach może uczestniczyć słuchacz, który:

a) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania (w przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy rodziców/opiekunów prawnych ucznia). Opłacenie zajęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

b) uregulował opłatę za wszystkie zajęcia na minimum 24 godziny przed planowanymi zajęciami (liczone od daty zaksięgowania kwoty na koncie),

c) stosuje się do zasad regulaminu,

d) bierze systematyczny i aktywny udział w zajęciach.

 

§2. Organizacja zajęć:

1. Zajęcia organizowane są w trybie 6 lekcji opłacanych jednorazowo w kwocie równej 6 lekcjom o danej długości trwania – 45 minut, 60 minut lub 90 minut. Aby kontynuować naukę należy ponownie uiścić opłatę i zarezerwować terminy na następny miesiąc.

2. Opłatę za kurs uiszcza się przelewem na konto o numerze: 14116022020000000502516230

3. Gwarancją rezerwacji terminów lekcji jest zaksięgowanie na koncie Organizatora opłaty za zajęcia. Okres pomiędzy zaksięgowaniem wpłaty a terminem rozpoczęcia pierwszej lekcji nie może być krótszy niż 24 godziny. Brak opłaty za zajęcia skutkuje nie rozpoczęciem zajęć.

4. Opłacona ilość zajęć to ilość zajęć do wykorzystania w konkretnym przedziale czasowym:

a. w przypadku zajęć jeden raz w tygodniu – pakiet 6 lekcji należy wykorzystać w ciągu 7 tygodni, liczonych od daty pierwszych zajęć.

b. w przypadku zajęć dwa razy w tygodniu – pakiet 6 lekcji należy wykorzystać w ciągu 4 tygodni, liczonych od daty pierwszych zajęć.

c. w przypadku zajęć trzy razy w tygodniu – pakiet 6 lekcji należy wykorzystać w ciągu 13 dni roboczych, liczonych od daty pierwszych zajęć.

5. Ustalone przez uczestnika terminy zajęć w promocyjnej cenie nie podlegają zmianie i odwołaniu.

6. Ewentualna zmiana terminu zajęć przez Organizatora:

a) nie wiąże się z poniesieniem kosztów przez uczestnika.

b) Owsome English zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych sytuacjach losowych. W takiej sytuacji zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w innym, możliwie najszybszym terminie.

7. Uczestnictwo w zajęciach w ramach promocji „W pakiecie taniej” równoznaczne jest ze zgodą Uczestnika na brak zwrotu pieniędzy w przypadku rezygnacji przed wykorzystaniem lekcji z pakietu.

8. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.

9. Obecność na zajęciach liczy się od momentu rozpoczęcia połączenia. W przypadku zerwania połączenia Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć telefonicznie.

10. Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręczniki, w które uczestnik zobowiązuje się zaopatrzyć, jeśli kurs, w którym uczestniczy tego wymaga.

11. W trakcie trwania pakietu ilość osób w grupie jest niezmienna.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązujących cen z pierwszym dniem następnego miesiąca. O zmianie cennika Organizator poinformuje uczestników w trakcie zajęć, niezwłocznie po podjęciu decyzji o zmianie.

13. Uczestnik będący Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpić od zawartej z Organizatorem umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik musi poinformować Nauczyciela o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

14. W sytuacji gdy Uczestnik upoważnia Organizatora do rozpoczęcia zajęć przed upływem 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że traci 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pierwszych zajęć. Upoważnienie musi mieć formę pisemną.

§3. Prawa i obowiązki uczestnika:

 

1. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia, przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału.

2. Uczestnik ma prawo wglądu do zapisu frekwencji na każdej lekcji.

4. W przypadku nie zgłoszenia się na zajęcia w ramach pakietu promocyjnego zajęcia te przepadają i nie ma możliwości ich odrobienia.

5. Uczestnik ma obowiązek uiścić wszystkie opłaty na 24 godzinny przed rozpoczęciem lekcji.

6. Uczestnik ma prawo do 20 minutowej darmowej lekcji pokazowej przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu zajęć.

7. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie OwlsomeEnglish swoich danych kontaktowych, jak numer telefonu, adres email. Dane te wykorzystane będą w celu organizacji lekcji oraz wysyłania informacji niezbędnych dla przeprowadzenia zajęć lub w sytuacjach nagłych.

8. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności. Lekcje nie mogą być rejestrowane w żaden sposób, uzyskane materiały mogą być wykorzystywane wyłącznie do samodzielnego korzystania w zakresie nauki języka. Materiały nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych.

 

§4. Postanowienia końcowe

 

1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zarezerwuj termin już dzisiaj!

Zarezerwuj kolejne zajęcia lub swoją pierwszą darmową lekcję. Pierwsze zajęcia trwają 20 minut, pomagają w wyborze najlepszego kursu dla Ciebie!

Zarezerwuj lekcjęSprawdź swój poziom